Our Lady of Medjugorje’s May 25, 2020 Monthly Message for the World

 


english | arabic | german | spanish | french | croatian | hungarian | italian | korean | polish | korean | slovak |russian
… more languages coming soon …


 

english

May 25, 2020

“Dear children! Pray with me for a new life for all of you. In your hearts, little children, you know what needs to be changed. Return to God and His Commandments, so that the Holy Spirit may change your lives and the face of this earth, which is in need of renewal in the spirit. Little children, be prayer for all those who do not pray; be joy for all those who do not see the way out; be carriers of light in the darkness of this peaceless time. Pray and seek the help and protection of the saints so that you also could yearn for Heaven and Heavenly realities. I am with you and am protecting and blessing all of you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call.”


 

arabic

25. أيار 2020

”أولادي الأحبّة، صلّوا معي من أجل حياةٍ جديدةٍ لكم جميعًا. صغاري، في قلوبِكم تعرفون ما يجبُ تغييرُه: عودوا ”إلى الله وإلى وصاياه، حتّى يستطيعَ الروحُ القدُس أن يُغيِّرَ حياتَكم ووجهَ هذه الأرضِ التي تحتاجُ إلى التجدُّد في الروح. صغاري، كونوا صلاةً لجميعِ الذين لا يُصلُّون؛ كونوا فرَحًا لجميعِ الذين لا يرَون مَخرَجًا؛ كونوا حَمَلَةَ النور في ظلامِ هذا الوقت المضطرب. صلّوا واطلُبوا مساعدةَ القدّيسِين وحمايتَهم، حتّى يُمكنَكم أنتم أيضًا أن تتوقوا إلى السماء وإلى الحقائقِ السماويّة. أنا معكم وأحميكم وأباركُكم جميعًا ببركتي ​​الأموميّة. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي.“


 

german

25. Mai 2020

„Liebe Kinder! Betet mit mir für ein neues Leben für euch alle. In euren Herzen, meine lieben Kinder, wisst ihr, was ihr ändern müsst: Kehrt zu Gott und zu Seinen Geboten zurück, damit der Heilige Geist eure Leben und das Angesicht dieser Erde verändere, die der Erneuerung im Geiste bedarf. Meine lieben Kinder, seid Gebet für all jene, die nicht beten, seid Freude für all jene, die keinen Ausweg sehen, seid Träger des Lichts in der Dunkelheit dieser friedlosen Zeit. Betet, und ersucht um Hilfe und um den Schutz der Heiligen, damit auch ihr euch nach dem Himmel und den himmlischen Wirklichkeiten sehnen könnt. Ich bin bei euch und ich beschütze und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“


 

spanish

25. mayo 2020

“¡Queridos hijos! Oren conmigo para que todos ustedes tengan una vida nueva. En sus corazones, hijitos, saben lo que hay que cambiar: regresen a Dios y a Sus Mandamientos, para que el Espíritu Santo pueda cambiar sus vidas y la faz de esta tierra, que necesita de una renovación en el Espíritu. Hijitos, sean oración para todos los que no oran, sean alegría para todos los que no ven una salida, sean portadores de luz en la oscuridad de este tiempo turbulento. Oren y pidan la ayuda y la protección de los santos, para que también ustedes puedan anhelar el Cielo y las realidades celestiales. Estoy con ustedes y a todos los protejo y bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado.”


 

french

25. mai 2020

“Chers enfants ! Priez avec moi, pour une vie nouvelle pour vous tous. Dans vos cœurs, petits enfants, vous savez ce qui doit changer : revenez à Dieu et à ses commandements, afin que le Saint Esprit change vos vies et la face de cette Terre qui a besoin d’un renouveau dans l’Esprit. Petits enfants, soyez prière pour tous ceux qui ne prient pas; soyez joie pour tous ceux qui ne voient pas d’issue; soyez porteurs de lumière dans les ténèbres de ce temps sans paix. Priez et recherchez l’aide et la protection des Saints, afin de pouvoir vous aussi aspirer au ciel et aux réalités célestes. Je suis avec vous et je vous protège tous, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel.”


 

croatian

25. svibanj 2020

„Draga djeco! Molite sa mnom za novi život svih vas. U svojim srcima, dječice, znate što treba mijenjati: vratite se Bogu i Njegovim zapovijedima, da bi Duh Sveti promijenio vaše živote i lice ove zemlje, koja je potrebna obnove u Duhu. Dječice, budite molitva za sve one koji ne mole, budite radost za sve one koji ne vide izlaza, budite nosioci svjetla u tami ovoga nemirnog vremena. Molite i tražite pomoć i zaštitu svetih, da biste i vi mogli žuditi za nebom i nebeskim stvarnostima. Ja sam s vama i sve vas štitim i blagoslivljam svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“


 

hungarian

25. május 2020

“Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Gyermekeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazok számára, akik nem látnak kiutat, legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen világnak sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak és megáldalak mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


 

italian

25. maggio 2020

“Cari figli! Pregate con Me per la vita nuova di tutti voi. Figlioli, nei vostri cuori sapete cosa deve cambiare: ritornate a Dio ed ai Suoi Comandamenti affinché lo Spirito Santo possa cambiare le vostre vite ed il volto di questa terra, che ha bisogno del rinnovamento nello Spirito. Figlioli, siate preghiera per tutti coloro che non pregano, siate gioia per tutti coloro che non vedono una via d’uscita, siate portatori della luce nelle tenebre di questo tempo inquieto. Pregate e chiedete l’aiuto e la protezione dei santi affinché anche voi possiate bramare il cielo e le realtà celesti. Io sono con voi e vi proteggo e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”


 

korean

2020년 5월 25일

“사랑하는 자녀들아, 너희들의 새로운 삶을 위해 나와 함께 기도하여라. 작은 아이들아, 너희는 마음속으로 너희의 어떤 점이 달려져야 한다는 것을 알고 있다. 하느님께로 돌아오너라. 그분의 계명으로 돌아오너라. 그리하여 성령께서 너희의 삶을 바꿔주시고, 영적으로 새로워져야 하는 이 세상의 얼굴을 바꿔주시도록 말이다. 작은 아이들아, 기도하지 않는 이들을 위해 기도가 되어라. 나가야 할 길을 찾지 못하는 이들을 위해 기쁨이 되어라. 이 혼란스러운 시간의 어둠 속에서 빛을 밝혀주는 사람들이 되어라. 기도하며 성인들의 도움과 보호를 청하여라. 이렇게 함으로써 너희들 역시 하늘나라를 갈망하고 천상의 것을 갈망하도록 말이다. 나는 너희와 함께 있으며 너희들 보호하며 내 모성적 축복으로 너희 모두를 축복한다. 내 부름에 응답해 주어 고맙다.”


 

polish

25. maja 2020

„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Dziatki, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”


 

slovak

25.05.2020

„Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život pre vás všetkých. Milé deti, vo svojich srdciach viete, čo treba zmeniť: vráťte sa k Bohu a jeho prikázaniam, aby Duch Svätý premenil vaše životy a tvár tejto zeme, ktorá si vyžaduje obnovu v Duchu. Milé deti, buďte modlitbou pre všetkých tých, ktorí sa nemodlia. Buďte radosťou pre všetkých tých, ktorí nevidia východisko. Buďte nositeľmi svetla vo tme tohto nepokojného času. Modlite sa a žiadajte o pomoc svätých, aby ste aj vy mohli túžiť po nebi a po nebeských skutočnostiach. Som s vami a všetkých vás ochraňujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


russian

25 мая 2020

Дорогие дети! Молитесь вместе со Мной за новую жизнь для всех вас. Детки, в своих сердцах вы знаете, что необходимо менять: вернитесь к Богу и Его заповедям, дабы Дух Святой изменил вашу жизнь и лицо этой земли, которая нуждается в обновлении в Духе. Детки, будьте молитвой для всех, кто не молится, будьте радостью для всех, кто не видит выхода, несите свет во тьме этого беспокойного времени. Молитесь, ищите помощи и защиты святых, чтобы вы могли желать только Неба и Небесного. Я с вами и всех вас защищаю и благословляю Своим материнским благословением. Спасибо, что вы ответили на Мой

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list