...

Our Lady of Medjugorje’s September 25, 2016 Monthly Message for the World

The following is Our Lady of Medjugorje’s September 25, 2016 Monthly Message :


English

“Dear children! Today, I am calling you to prayer. May prayer be life to you. Only in this way will your heart be filled with peace and joy. God will be near you and you will feel Him in your heart as a friend. You will speak with Him as with someone whom you know and, little children, you will have a need to witness, because Jesus will be in your heart and you, united in Him. I am with you and love all of you with my motherly love. Thank you for having responded to my call.”

 

Hrvatski

„Draga djeco! Danas vas pozivam na molitvu. Nek vam molitva bude život. Samo tako vaše srce će se ispuniti mirom i radošću. Bog će vam biti blizu i vi ćete ga osjetiti u vašem srcu kao prijatelja. Govorit ćete s Njim kao s nekim koga poznajete i, dječice, imat ćete potrebu da svjedočite, jer će Isus biti u vašem srcu i vi sjedinjeni u Njemu. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

 

Italiano

“Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. La preghiera sia per voi vita. Soltanto così il vostro cuore si riempirà di pace e di gioia. Dio vi sarà vicino e voi lo sentirete nel vostro cuore come un amico. Parlerete con Lui come con qualcuno che conoscete e, figlioli, sentirete il bisogno di testimoniare perché Gesù sarà nel vostro cuore e voi sarete uniti in Lui. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

 

Francais

«Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à la prière. Que la prière soit vie pour vous. Seulement ainsi votre cœur se remplira de paix et de joie. Dieu vous sera proche et vous Le sentirez dans votre cœur comme un ami. Vous parlerai avec Lui comme avec quelqu’un que vous connaissez et, petits enfants, vous sentirez le besoin de témoigner parce que Jésus sera dans votre cœur et vous serez unis en Lui. Je suis avec vous et je vous aime tous de mon amour maternel. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

 

Deutsch

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zum Gebet auf. Das Gebet möge euch Leben sein. Nur so wird sich euer Herz mit Frieden und Freude erfüllen. Gott wird euch nahe sein und ihr werdet Ihn in eurem Herzen als Freund fühlen. Ihr werdet mit Ihm reden wie mit jemandem, den ihr kennt, und, meine lieben Kinder, ihr werdet das Bedürfnis haben, Zeugnis abzulegen, weil Jesus in eurem Herzen sein wird und ihr vereint in Ihm. Ich bin mit euch und liebe euch alle mit meiner mütterlichen Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”

 

Polski

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i dziatki, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu i wy zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyna miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 


Be sure to listen to Radio WAVE with a Friend of Medjugorje, 7:00 PM Central Time USA, Monday, September 26, 2016 discussing Our Lady’s message todayTo listen live or for your local online broadcast time, visit here…

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list