...

Our Lady of Medjugorje’s December 25, 2016 Monthly Message for the World

The following is Our Lady of Medjugorje’s December 25, 2016 Monthly Message :


English

“Dear children! With great joy, today I am carrying my Son Jesus to you, for Him to give you His peace. Open your hearts, little children, and be joyful that you can receive it. Heaven is with you and is fighting for peace in your hearts, in the families and in the world; and you, little children, help with your prayers for it to be so. I bless you with my Son Jesus and call you not to lose hope; and for your gaze and heart to always be directed towards Heaven and eternity. In this way, you will be open to God and to His plans. Thank you for having responded to my call.”

 

Hrvatski

„Draga djeco! S velikom radošću danas vam nosim mog sina Isusa da vam On dadne svoj mir. Otvorite vaša srca, dječice, i budite radosni da ga možete primiti. Nebo je s vama i bori se za mir u vašim srcima, obiteljima i svijetu, a vi, dječice, pomozite vašim molitvama da tako bude. Blagoslivljam vas s mojim sinom Isusom i pozivam vas da ne gubite nadu i da vaš pogled i srce budu uvijek usmjereni prema nebu i vječnosti. Tako ćete biti otvoreni Bogu i njegovim planovima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

 

Italiano

“Cari figli! Con grande gioia oggi vi porto mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la Sua pace. Figlioli, aprite i vostri cuori e siate gioiosi affinché possiate accoglierla. Il cielo è con voi e lotta per la pace nei vostri cuori, nelle famiglie e nel mondo e voi, figlioli, aiutatelo con le vostre preghiere affinché sia così. Vi benedico con mio Figlio Gesù e vi invito a non perdere la speranza e che il vostro sguardo e il vostro cuore siano sempre rivolti verso il cielo e verso l’eternità. Così sarete aperti a Dio ed ai Suoi piani. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

 

Deutsch

„Liebe Kinder! Mit großer Freude bringe ich heute meinen Sohn Jesus zu euch, damit Er euch Seinen Frieden schenke. Öffnet eure Herzen, meine lieben Kinder, und seid froh, dass ihr Ihn empfangen könnt. Der Himmel ist mit euch und kämpft für den Frieden in euren Herzen, Familien und in der Welt, und ihr, meine lieben Kinder, helft mit euren Gebeten, dass es so sein wird. Ich segne euch mit meinem Sohn Jesus und ich rufe euch auf, die Hoffnung nicht zu verlieren, und dass euer Blick und euer Herz immer in Richtung Himmel und Ewigkeit ausgerichtet sein werden. So werdet ihr Gott und Seinen Plänen gegenüber offen sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”

 

Espanol

“Queridos hijos! Con gran alegría hoy les traigo a mi Hijo Jesús para que Él les dé Su paz. Abran sus corazones, hijitos, y estén alegres para que puedan recibirla. El Cielo está con ustedes y lucha por la paz en sus corazones, en las familias y en el mundo, y ustedes, hijitos, ayuden con sus oraciones para que así sea. Los bendigo con mi Hijo Jesús y los invito a no perder la esperanza y a que vuestra mirada y corazón estén siempre dirigidos hacia el Cielo y la eternidad. De esa manera estarán abiertos a Dios y a Sus planes. Gracias por haber respondido a mi llamado.”

 

Polski

„Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dziatki, otwórzcie wasze serca i bądźcie radości, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dziatki wspomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 


Be sure to listen Radio WAVE with a Friend of Medjugorje, discussing the Dec. 25, 2016 message of Our Lady. To listen to the Dec. 26 broadcast titled, Our Lady said, “My heart waits impatiently…”, visit here…

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list