...

Our Lady of Medjugorje’s November 25, 2020 Monthly Message for the World

The following is Our Lady of Medjugorje’s November 25, 2020 monthly message for the world through Marija:

English

November 25, 2020 “Dear children! This is a time of love, warmth, prayer and joy. Pray, little children, for little Jesus to be born in your hearts. Open your hearts to Jesus who gives Himself to each of you. God sent me to be joy and hope in this time, and I am saying to you: Without little Jesus you do not have the tenderness or the feeling of Heaven which is hidden in the Newborn. Therefore, little children, work on yourselves. By reading the Sacred Scripture you will discover Jesus’ birth and joy, as in the first days which Medjugorje gave to mankind. History will be truth which, also today, is being repeated in you and around you. Work on and build peace through the Sacrament of Confession. Reconcile with God, little children, and you will see miracles around you. Thank you for having responded to my call.”

Hrvatski

25. studeni 2020 „Draga djeco! Ovo je vrijeme ljubavi, topline, molitve i radosti. Molite, dječice, da bi se mali Isus rodio u vašim srcima. Otvorite vaša srca Isusu koji se daje svakome od vas. Bog me je poslao da budem radost i nada u ovom vremenu, a ja vam kažem: bez malog Isusa nemate nježnosti ni osjećaja Neba koji se krije u novorođenčetu. Zato, dječice, radite na sebi. Čitajući Sveto pismo, otkrit ćete Isusovo rođenje i radost kao prvih dana koje je Međugorje dalo čovječanstvu. Povijest će biti istina, što se i danas ponavlja u vama i oko vas. Radite i gradite mir po sakramentu ispovijedi. Pomirite se s Bogom, dječice, i vidjet ćete čudesa oko vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Spanish

25. noviembre 2020 “¡Queridos hijos! Este es un tiempo de amor, de afabilidad, de oración y de alegría. Oren, hijitos, para que el Niño Jesús nazca en sus corazones. Abran sus corazones a Jesús que se da a cada uno de ustedes. Dios me ha enviado a ser alegría y esperanza en este tiempo. Y yo les digo: sin el Niño Jesús no tienen la ternura ni el sentimiento del Cielo que están escondidos en el Recién Nacido. Por eso, hijitos, trabajen en ustedes mismos. Al leer la Sagrada Escritura descubrirán el nacimiento de Jesús y la alegría, como en los primeros días que Medjugorje dio a la humanidad. La historia será verdadera: lo que también hoy se repite en ustedes y en torno a ustedes. Trabajen y construyan la paz a través del sacramento de la Confesión. Reconcíliense con Dios, hijitos, y verán milagros en torno a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado.”

Italian

25. novembre 2020 “Cari figli! Questo è il tempo dell’amore, del calore, della preghiera e della gioia. Pregate, figlioli, affinché Gesù Bambino nasca nei vostri cuori. Aprite i vostri cuori a Gesù che si dona a ciascuno di voi. Dio mi ha invitato per essere gioia e speranza in questo tempo ed Io vi dico: senza Gesù Bambino non avete né la tenerezza né il sentimento del Cielo, nascosti nel Neonato. Perciò, figlioli, lavorate su voi stessi. Leggendo la Sacra Scrittura, scoprirete la nascita di Gesù e la gioia dei primi giorni che Medjugorje ha donato all’umanità. La storia sarà vera, ciò che anche oggi si ripete in voi ed attorno a voi. Lavorate e costruite la pace attraverso il sacramento della confessione. Riconciliatevi con Dio, figlioli, e vedrete i miracoli attorno a voi.Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

French

25. novembre 2020 “Chers enfants ! ceci est un temps d’amour, de chaleur, de prière et de joie. Priez, petits enfants pour que le Petit Jésus naisse dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui se donne à chacun de vous. Dieu m’a envoyée pour être joie et espérance en ce temps, et je vous le dis : sans le Petit Jésus, vous n’avez ni tendresse ni sentiment du Ciel qui se cache dans le Nouveau-Né. C’est pourquoi, petits enfants, travaillez sur vous-mêmes. En lisant les Saintes Ecritures, vous découvrirez la naissance de Jésus et la joie, comme celle que Medjugorje a donnée à l’humanité dans les premiers jours. L’histoire sera une vérité qui se répète aussi aujourd’hui en vous et autour de vous. Travaillez à la paix et construisez-la par le sacrement de la Confession. Réconciliez-vous avec Dieu, petits enfants, et vous verrez des miracles autour de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel.”

German

25. November 2020 “Liebe Kinder! Dies ist die Zeit der Liebe, der Wärme, des Gebetes und der Freude. Meine lieben Kinder, betet, dass der kleine Jesus in euren Herzen geboren wird. Öffnet eure Herzen für Jesus, der sich jedem von euch hingibt. Gott hat mich gesandt, um in dieser Zeit Freude und Hoffnung zu sein, ich aber sage euch: Ohne den kleinen Jesus habt ihr weder Zärtlichkeit, noch ein Gefühl des Himmels, das sich im Neugeborenen verbirgt. Deshalb, meine lieben Kinder, arbeitet an euch. Die Heilige Schrift lesend, werdet ihr die Geburt Jesu und die Freude entdecken, so wie in den ersten Tagen, die Medjugorje der Menschheit gegeben hat. Die Geschichte wird Wahrheit sein, was sich auch heute in und um euch wiederholt. Arbeitet und erbaut den Frieden durch das Sakrament der Beichte. Versöhnt euch mit Gott, meine lieben Kinder, und ihr werdet Wunder um euch herum sehen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”

Hungarian

25. november 2020 “Drága gyermekek! Ez a szeretet, a melegség, az imádság és az öröm ideje. Imádkozzatok kicsi gyermekeim, hogy a kis Jézus megszülethessen a szívetekben. Nyissátok meg szíveteket Jézusnak, aki mindnyájatoknak adja önmagát. Isten küldött engem, hogy öröm és remény legyek ebben az időben, én pedig azt mondom nektek: a kis Jézus nélkül nincs bennetek gyengédség, sem a Menny érzése, amely az újszülöttben rejtezik. Ezért, kicsi gyermekeim, munkálkodjatok önmagatokon. A Szentírást olvasva fel fogjátok fedezni Jézus születését és azt az örömöt, amelyet az első napokban Međugorje adott az emberiségnek. A történelem igaz lesz, amely ma is ismétlődik bennetek és körülöttetek. Dolgozzatok és építsétek a békét a szentgyónás szentsége által. Béküljetek ki Istennel, kicsi gyermekeim, és csodákat fogtok látni magatok körül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Polish

25. listopada 2020 “Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dziatki, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności, ani doświadczenia Nieba, które kryje się w nowonarodzonym. Dziatki, dlatego pracujcie nad sobą. Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość jak w [czasie] pierwszych dni, które Medziugorje dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co się i dziś powtarza w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dziatki, pojednajcie się z Bogiem i zobaczycie cuda wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Korean

2020년 11월 25일 “사랑하는 자녀들아, 지금은 사랑과 따스함, 기도와 기쁨의 시간이다. 작은 아이들아, 너희 마음에 아기 예수님이 태어나실 수 있도록 기도하여라. 너희 한 사람 한 사람을 위해 당신 자신을 내어주시는 예수님께 너희 마음을 열어드려라. 하느님께서는 내가 이 시간에 기쁨과 희망이 되도록 너희에게 보내셨다. 아기 예수님 없이는 너희는 갓 태어나신 예수님 안에 감추어진 부드러움이나 천상적 감정을 가지지 못한다. 그러므로, 너희 자신을 위해 노력하여라. 성경을 읽음으로써 너희는 예수님의 탄생과 기쁨을 메주고리예가 초창기에 세상에 기쁨을 준 것처럼 발견하게 될 것이다. 과거의 역사는 사실이 될 것이며, 오늘 역시 그 역사는 너희 안에 그리고 너희 주변에 반복되고 있다. 고해성사를 통해 평화를 위해 노력하고 구축하여라. 작은 아이들아, 하느님과 화해하여라, 그러면 너희 주변에서 기적들을 보게 될 것이다. 나의 부름에 응답해 주어서 고맙다.”

Russian

25 ноября 2020 года «Дорогие дети! Сейчас — время любви, тепла, молитвы и радости. Молитесь, детки, чтобы маленький Иисус родился в ваших сердцах. Откройте свои сердца Иисусу, Который дарит Себя каждому из вас. Бог послал Меня быть в это время надеждой и радостью, и Я говорю вам: без маленького Иисуса в вас нет нежности и ощущения Неба, которое кроется в Новорожденном. Поэтому, детки, работайте над собой. Читая Священное Писание, вы откроете для себя рождение Иисуса и радость, также, как и в первые дни, которые Меджугорье подарило человечеству. История станет истиной, которая и сегодня повторяется в вас и вокруг вас. Трудитесь и творите мир через таинство исповеди. Примиритесь с Богом, детки, и увидите вокруг себя чудеса. Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

Arabic

25. تشرين الثاني 2020 ”أولادي الأحبّة، هذا زمنُ الحُبّ والدفء والصلاة والفرح. صلّوا، صغاري، لكي يولَدَ الطفلُ يسوعُ في قلوبِكم. افتحوا قلوبَكم ليسوع الّذي يُعطي ذاتَه لكلِّ واحدٍ منكم. لقد أرسلني الله لأكونَ فرَحًا ورجاءً في هذا الزمن، وأقولُ لكم: بدون الطفل يسوع لا حنان لديكم ولا الشعور بالسماء المختبئة في المولود الجديد. لذلك، صغاري، اعمَلوا على أنفسِكم. من خلال قراءة الكتاب المقدّس، سوف تكتشفون ولادةَ يسوع والفرح، كالّذي أعطته مديوغوريه للبشريّة في الأيّام الأولى. سيكون التاريخ حقيقةً تتكرّرُ اليوم أيضًا فيكم ومن حولكم. اعملوا على السلام وابنُوه من خلال سرِّ الاعتراف. تصالحوا مع الله، صغاري، وسوف ترَون العجائبَ من حولِكم. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي.“

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list