Our Lady of Medjugorje’s October 2, 2019 Message on the Day for Nonbelievers through Mirjana


english | german | french | croatian | italian | polish |
… more languages coming soon …


english

October 2, 2019

“Dear children, the will and the love of the Heavenly Father make it so that I am among you, to—with a motherly love—help you have faith grow in your heart, for you to be able to truly comprehend the purpose of earthly life and the greatness of the heavenly one. My children, the earthly life is the way to eternity, to truth, and to life—to my Son. I desire to lead you on that way. You, my children—you who always thirst for more love, truth, and faith—need to know that there is only one spring from which you can drink. It is trust in the Heavenly Father; it is trust in His love. Abandon yourselves completely to His will and do not be afraid. Everything that is best for you, everything that leads you to eternal life, will be given to you. You will comprehend that the purpose of life is not always to want and take, but to love and give. You will have true peace and true love. You will be apostles of love. By your example, you will make it so that those children who do not know my Son and His love will come to desire to know Him. My children, apostles of my love, adore my Son with me and love Him above all. Always strive to live in His truth. Thank you.”


 

german

2. Oktober 2019

„Liebe Kinder! Der Wille und die Liebe des himmlischen Vaters bewirken, dass ich hier unter euch bin, um euch mit mütterlicher Liebe zu helfen, dass der Glaube im Herzen wächst, damit ihr tatsächlich den Sinn des irdischen Lebens und die Größe des Himmlischen begreifen könnt. Meine Kinder, das irdische Leben ist der Weg zur Ewigkeit, zur Wahrheit und zum Leben – zu meinem Sohn. Auf diesem Weg möchte ich euch führen. Ihr, meine Kinder, ihr, die ihr immer nach mehr Liebe, Wahrheit und Glauben dürstet, wisst, dass es nur eine Quelle gibt, von der ihr trinken könnt – Vertrauen in den himmlischen Vater, Vertrauen in Seine Liebe. Überlasst euch vollkommen Seinem Willen und fürchtet euch nicht. Alles, was für euch am besten ist, alles, was euch zum ewigen Leben führt, wird euch gegeben. Ihr werdet begreifen, dass der Sinn des Lebens nicht immer darin besteht, zu wollen und zu nehmen, sondern, zu lieben und zu geben. Ihr werdet den wahren Frieden und die wahre Liebe haben, ihr werdet Apostel der Liebe sein, ihr werdet mit eurem Beispiel bewirken, dass meine Kinder, die meinen Sohn und Seine Liebe nicht kennen, Ihn kennen lernen wollen. Meine Kinder, Apostel meiner Liebe, betet mit mir meinen Sohn an und liebt Ihn über alles. Bemüht euch immer, in Seiner Wahrheit zu leben. Ich danke euch.“


 

french

2 octobre 2019

«Chers enfants, C’est par la volonté et l’amour du Père céleste que je suis parmi vous afin de vous aider, avec un amour maternel, à faire grandir la foi dans votre cœur, de sorte que vous puissiez vraiment comprendre le but de la vie terrestre et la grandeur de la vie céleste. Mes enfants, la vie terrestre est le chemin vers l’éternité, vers la vérité, vers la vie, vers mon Fils. Je désire vous guider sur ce chemin. Vous mes enfants – vous qui avez toujours soif de plus d’amour, de vérité, de foi -, vous devez savoir qu’il n’existe qu’une source pour vous abreuver. C’est la confiance en le Père des Cieux; c’est la confiance en son amour. Abandonnez-vous complètement à sa volonté et n’ayez pas peur. Ce qu’il y a de meilleur pour vous, ce qui conduit à la vie éternelle, tout cela vous sera donné. Vous comprendrez que le but de la vie n’est pas de toujours vouloir et prendre, mais d’aimer et de donner. Vous aurez la véritable paix et le véritable amour. Vous serez des apôtres de mon amour. Par votre exemple, vous ferez que les enfants qui ne connaissent pas mon Fils et son amour désireront le connaître. Mes enfants, apôtres de mon amour, adorez mon Fils avec moi et aimez-le par-dessus tout. Efforcez-vous de toujours vivre dans sa vérité. Je vous remercie.»


 

croatian

2. listopada 2019

„Draga djeco, volja i ljubav Nebeskoga Oca čine da sam tu među vama da vam majčinskom ljubavlju pomognem rastu vjere u srcu, da biste uistinu mogli shvatiti svrhu zemaljskoga života i veličinu nebeskoga. Djeco moja, zemaljski život je put k vječnosti, k istini i životu – mome Sinu. Tim putem vas želim povesti. Vi, djeco moja, vi koji uvijek žeđate za više ljubavi, istine i vjere, znajte da je samo jedan izvor s kojega možete piti – pouzdanje u Nebeskoga Oca, pouzdanje u Njegovu ljubav. Prepustite se u potpunosti Njegovoj volji i ne bojte se. Sve ono što je najbolje za vas, sve što vas vodi k vječnom životu, bit će vam dato. Shvatit ćete da svrha života nije uvijek htjeti i uzimati, već ljubiti i davati. Imat ćete istinski mir i istinsku ljubav, bit ćete apostoli ljubavi, činit ćete vašim primjerom da ona moja djeca koja ne poznaju moga Sina i Njegovu ljubav požele upoznati ga. Djeco moja, apostoli moje ljubavi, klanjajte se sa mnom mome Sinu i ljubite ga iznad svega. Uvijek nastojte živjeti u Njegovoj istini. Hvala vam.“


 

italian

2 ottobre 2019

“Cari figli, la volontà e l’amore del Padre Celeste, fanno si che io sia qui, in mezzo a voi, per aiutare con il mio amore materno la crescita della fede nel vostro cuore e per poter veramente comprendere il senso della vita terrena e la grandezza della vita celeste. Figli miei, la vita terrena è la via verso l’eternità, verso la verità, verso la vita e verso mio Figlio. Su questa via io desidero condurvi. Voi, figli miei, voi che avete sempre sete del mio amore, della verità e della fede, sappiate che c’è solo una vera fonte dalla quale potete bere, la fiducia nel Padre Celeste, la fiducia nel Suo amore. Abbandonatevi completamente alla Sua volontà e non abbiate paura. Tutto ciò che è meglio per voi, tutto ciò che vi conduce verso la vita eterna, vi sarà dato. Comprenderete che il senso della vita non è sempre volere e prendere, ma amare e donare. Avrete una vera pace ed il vero amore. Sarete apostoli del mio amore. Con il vostro esempio farete si che anche quei miei figli che non hanno conosciuto l’amore di Dio, desidereranno conoscerlo. Figli miei, apostoli del mio amore, adorate insieme con me mio Figlio, e amateLo al di sopra di tutto. Cercate di vivere sempre nella Sua verità. Vi ringrazio“.


 

polish

2 października 2019

„Drogie dzieci! Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – mojemu Synowi. Pragnę poprowadzić was tą drogą. Wy, dzieci moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej miłości, prawdy i wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, zaufanie Jego miłości. Oddajcie się w pełni Jego woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do życia wiecznego, zostanie wam dane. Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać. Będziecie mieli prawdziwy pokój i prawdziwą miłość, będziecie apostołami miłości, swoim przykładem sprawicie, że te moje dzieci, które nie znają mojego Syna i Jego miłości, zapragną go poznać. Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, adorujcie ze Mną mojego Syna i miłujcie Go ponad wszystko. Zawsze starajcie się żyć w Jego prawdzie. Dziękuję wam.“

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list