...

Our Lady of Medjugorje’s August 2, 2019 Message on the Day for Nonbelievers through Mirjana


English | Hrvatski | Spanish | Italian | French | German | Polish | Portuguese | Korean | Slovak | Romanian
… more languages coming soon …


english

August 2, 2019

“Dear children, great is the love of my Son. If you were to come to know the greatness of His love, you would never cease to adore and thank Him. He is always alive with you in the Eucharist, because the Eucharist is His Heart. The Eucharist is the heart of faith. He has never left you. Even when you tried to go away from Him, He has not [left] you. That is why my motherly heart is happy when I watch how you—filled with love—return to Him, when I see that you are coming to Him by the way of reconciliation, love, and hope. My motherly heart knows that when you set out on the way of faith, you are shoots—buds. But along with prayer and fasting you will be fruits, my flowers, apostles of my love; you will be carriers of light and will illuminate all those around you with love and wisdom. My children, as a mother I am imploring you: pray, think, and contemplate. Everything beautiful, painful and joyful that happens to you—all of this makes you grow spiritually, so that my Son may grow in you. My children, surrender yourselves to Him, believe Him, trust in His love, let Him lead you. Let the Eucharist be the place where you will feed your souls, and afterwards, will spread love and truth—will bear witness to my Son. Thank you.”


 

Hrvatski

2. kolovoza 2019

„Draga djeco! Velika je ljubav moga Sina. Kada biste spoznali veličinu Njegove ljubavi, ne biste mu se prestali klanjati i zahvaljivati. Uvijek je živ s vama u Euharistiji, jer je Euharistija Njegovo Srce. Euharistija je srce vjere. On vas nikada nije ostavio. I kad ste pokušavali otići od Njega, On od vas nije. Zato je moje majčinsko srce sretno kada gledam kako mu se ispunjeni ljubavlju vraćate; kada vidim da mu dolazite putem pomirbe, ljubavi i nade. Zna moje majčinsko srce da ste, kada pođete putem vjere mladice – pupoljci. Ali uz molitvu i post, bit ćete plodovi, moje cvijeće, apostoli moje ljubavi; bit ćete nositelji svjetla i rasvjetljivati ljubavlju i mudrošću sve oko sebe. Djeco moja, kao majka vas molim: molite, mislite i razmatrajte. Sve što vam se događa lijepo, bolno, radosno, sve to čini da duhovno rastete, da moj Sin raste u vama. Djeco moja, prepustite mu se, vjerujte mu, uzdajte se u Njegovu ljubav, neka vas On vodi. Neka Euharistija bude mjesto gdje ćete nahraniti svoje duše i poslije širiti ljubav i istinu, svjedočiti moga Sina. Hvala vam.“


 

Spanish

2 de agosto de 2019

“Queridos hijos! ¡Grande es el amor de mi Hijo! Si conocierais la grandeza de su amor, no dejaríais de adorarlo y agradecerle. Él está siempre vivo con vosotros en la Eucaristía, porque la Eucaristía es su Corazón. La Eucaristía es el corazón de la fe. Él nunca os ha abandonado: aun cuando habéis procurado alejaros de Él, Él de vosotros no se ha alejado. Por eso mi Corazón materno se siente feliz cuando ve que, llenos de amor, regresáis a Él; cuando veo que acudís a Él por el camino de la reconciliación, del amor y de la esperanza. Mi Corazón materno sabe que, cuando vosotros emprendéis el camino de la fe, sois brotes, capullos, pero, con la oración y el ayuno, seréis frutos, mis flores, los apóstoles de mi amor. Seréis portadores de luz e iluminareis, con amor y sabiduría, a todos alrededor vuestro. Hijos míos, como Madre os pido: orad, reflexionad, contemplad. Todo lo hermoso, doloroso, alegre, que os ocurre, os hace crecer espiritualmente; hace que en vosotros crezca mi Hijo. Hijos míos, abandonaos en Él, creedle a Él, confiad en Su amor; que sea Él quien os guíe. Que la Eucaristía sea el lugar donde alimentéis vuestras almas, y luego difundid el amor y la verdad, y testimoniad a mi Hijo. ¡Os doy las gracias!”


 

Italian

2 agosto 2019

“Cari figli, grande è l’amore di mio Figlio! Se conosceste la grandezza del suo amore, non smettereste di adorarlo e ringraziarlo. Lui è sempre vivo con voi nell’Eucaristia, poiché l’Eucaristia è il suo Cuore. L’Eucaristia è il cuore della fede. Egli non vi ha mai abbandonato: anche quando voi avete cercato di allontanarvi da lui, egli non si è allontanato da voi. Perciò il mio Cuore materno è felice quando vede che, colmi d’amore, ritornate a lui; quando io vedo che andate a lui sulla via della riconciliazione, dell’amore e della speranza. Il mio Cuore materno sa che, quando vi incamminate sulla via della fede, siete dei virgulti, dei germogli; ma, con la preghiera e il digiuno, sarete dei frutti, il mio fiore, gli apostoli del mio amore. Sarete portatori di luce e, con l’amore e la speranza, illuminerete tutti attorno a voi. Figli miei, come Madre vi prego: pregate, riflettete, meditate. Tutto ciò che vi accade di bello, di doloroso e di lieto fa sì che cresciate spiritualmente, che mio Figlio cresca in voi. Figli miei, abbandonatevi a lui, credete a lui, confidate nel suo amore: sia lui a guidarvi! L’Eucaristia sia il luogo in cui nutrite le vostre anime, per poi diffondere l’amore e la verità, testimoniare mio Figlio. Vi ringrazio!”


 

French

2 août 2019

« Chers enfants, l’amour de mon Fils est grand. Si vous connaissiez la grandeur de son amour, vous ne cesseriez pas de l’adorer et de le remercier. Il est toujours vivant avec vous dans l’Eucharistie, car l’Eucharistie est son Cœur. L’Eucharistie est le cœur de la foi. Il ne vous a jamais abandonnés, même lorsque vous avez essayé de vous éloigner de lui. Cela, il ne l’a pas fait. C’est pourquoi mon cœur maternel est en joie lorsque je vous regarde revenir à lui avec amour, lorsque je vous vois aller vers lui sur le chemin de la réconciliation, de l’amour et de l’espérance. Mon cœur maternel sait que, lorsque vous vous mettez en route sur le chemin de la foi, vous êtes comme de jeunes pousses, des bourgeons ; mais avec la prière et le jeûne vous serez des fruits, vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour. Vous serez porteurs de lumière et, avec amour et sagesse, vous illuminerez tous ceux qui sont autour de vous. Mes enfants, comme mère je vous en prie : priez, réfléchissez, méditez. Tout ce qui vous arrive de beau, de douloureux, de joyeux, cela vous fait croître spirituellement et fait que mon Fils grandit en vous. Mes enfants, abandonnez-vous à lui, croyez en lui, ayez confiance en son amour. Puisse-t-il vous guider ! Que l’Eucharistie soit le lieu où vous nourrirez vos âmes pour ensuite propager l’amour et la vérité, et être témoins de mon Fils. Je vous remercie. »


 

German

2. August 2019

„Liebe Kinder! Groß ist die Liebe meines Sohnes. Wenn ihr die Größe Seiner Liebe erkennen würdet, würdet ihr nicht aufhören, Ihn anzubeten und Ihm zu danken. Er ist immer in der Eucharistie lebendig bei euch, weil die Eucharistie Sein Herz ist; die Eucharistie ist das Herz des Glaubens. Er hat euch nie verlassen. Und als ihr versucht habt, von Ihm fortzugehen, ist Er nicht von euch gegangen. Deshalb ist mein mütterliches Herz glücklich, wenn es sieht, wie ihr von Liebe erfüllt zu Ihm zurückkehrt, wenn ich sehe, dass ihr auf dem Weg der Versöhnung, Liebe und Hoffnung zu Ihm kommt. Mein mütterliches Herz weiß, dass ihr, wenn ihr auf dem Weg des Glaubens geht, Sprossen, Knospen seid, aber mit Gebet und Fasten werdet ihr Früchte sein, meine Blumen, Apostel meiner Liebe. Ihr werdet Träger des Lichtes sein und ihr werdet mit Liebe und Weisheit alles um euch herum erleuchten. Meine Kinder, als Mutter bitte ich euch: Betet, denkt nach, betrachtet. Alles, was euch passiert – Schönes, Schmerzhaftes, Freudiges – bewirkt, dass ihr geistig wachst, dass mein Sohn in euch wächst. Meine Kinder, überlasst euch Ihm, glaubt Ihm, vertraut Seiner Liebe, möge Er euch führen. Möge die Eucharistie der Ort sein, an dem ihr eure Seelen nähren werdet, um daraufhin die Liebe und Wahrheit zu verbreiten, meinen Sohn zu bezeugen. Ich danke euch.“


 

Polish

2 sierpnia 2019

Drogie dzieci! Wielka jest miłość mojego Syna. Jeślibyście poznali wielkość Jego miłości, nie przestalibyście Go adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest sercem wiary. On was nigdy nie porzucił. A kiedy próbowaliście odejść od Niego, On od was nie próbował. Dlatego moje matczyne serce jest szczęśliwe, kiedy patrzę, jak napełnieni miłością wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Wie moje matczyne Serce, że kiedy podążycie drogą wiary, jesteście młodymi pędami – pączkami. Ale poprzez modlitwę i post przyniesiecie owoc, będziecie moimi kwiatami, apostołami mojej miłości; będziecie nieść światło i rozświetlać miłością i mądrością wszystkich dookoła siebie. Dzieci moje, jako matka proszę was: módlcie się, rozmyślajcie i rozważajcie. Wszystko, co się wam wydarza pięknego, bolesnego czy radosnego – wszystko to sprawia, że wzrastacie duchowo, że mój Syn wzrasta w was. Dzieci moje, oddajcie się Mu, wierzcie Mu, zaufajcie Jego miłości, niech On was prowadzi. Niech Eucharystia będzie miejscem, gdzie będziecie karmić swoje dusze, a potem będziecie szerzyć miłość i prawdę, dając świadectwo o moim Synu. Dziękuję wam.


 

Portuguese

August 2, 2019

“Queridos filhos, grande é o Amor do Meu Filho ! Se vocês conhecessemm a grandeza do Seu Amor, não parariam de adorá-Lo e agradecê-Lo. Ele está sempre vivo com vocês na Eucaristia, porque a Eucaristia é o Seu Coração. A Eucaristia é o Coração da Fé. Ele nunca os abandonou: mesmo quando vocês procuravam se distanciar Dele, Ele não se distanciou de vocês. Por isto o Meu Coração Materno está feliz quando vê que, cheios de amor, retornam a Ele; Quando Eu vejo que andam até Ele no caminho da reconciliação, do amor e da esperança. O Meu Coração Materno sabe que, quando vocês caminham pela estrada da fé, vocês são os brotos, as plantinhas; mas com a oração e o jejum, serão os frutos, as Minhas flores, os Apóstolos do Meu Amor. Vocês serão os portadores da Luz e, com o amor e a esperança, iluminarão a todos ao redor de vocês. Filhos Meus, como Mãe os peço: rezem, reflitam, meditem. Tudo aquilo que acontece a vocês de belo, de doloroso, de alegre, faz com que vocês cresçam espiritualmente, que Meu Filho cresça em vocês. Filhos Meus, abandonem-se a Ele, confiem em Seu Amor; Que seja Ele quem os guia ! Que a Eucaristia seja o lugar no qual vocês nutrem as suas almas, para poder difundir o Amor e a Verdade, testemunharem o Meu Filho. Obrigada !”


 

Korean

August 2, 2019

“사랑하는 자녀 들아, 내 아들의 사랑이 크니 만일 당신이 그분의 사랑의 위대함을 알게되면 그대는 그분을 경배하고 감사하는 일을 결코 중단하지 않을 것입니다 그분은 성찬례에서 항상 당신과 함께 살아 계십니다. 마음 : 성찬은 믿음의 마음이며, 결코 떠나지 않으려 고했을 때, 그는 당신을 떠날 수 없었습니다. 그래서 당신이 가득 채운 모습을 볼 때 내 어머니의 마음은 행복합니다. 당신이 화해와 사랑과 희망의 길로 그 분께 나아 오는 것을 보았을 때 그 분께 사랑으로 돌아갑니다. 내 어머니는 믿음의 길로 나아가 자마자 너는 새싹이된다는 것을 알고있다. 그러나기도와 금식과 함께 열매, 꽃, 내 사랑의 사도가 될 것입니다. 너는 빛의 운반 대가 될 것이며 사랑과 지혜로 너 주위의 모든 사람들을 비추게 될 것이다. 내 아이들, 어머니로서 나는 당신을 간청합니다.기도하고, 생각하고, 생각해보십시오. 아름답고 고통스럽고 즐거운 모든 일이 당신에게 일어납니다.이 모든 것이 당신을 영적으로 키우기 때문에 내 아들이 당신 안에서 자랄 수 있습니다. 내 자녀 들아, 너희 자신을 그 분께 맡기고, 믿고, 그분의 사랑을 신뢰하며, 그분이 너희를 인도하도록 내버려둬 라. 성찬례가 당신의 영혼을 먹일 장소가되게하십시오. 그 후에 사랑과 진리가 전파 될 것이며, 그것은 내 아들에게 증거 될 것입니다. 고맙습니다. “


 

Slovak

2. augusta 2019

„Drahé deti! Veľká je láska môjho Syna. Keby ste spoznali veľkosť jeho lásky, neprestali by ste sa mu klaňať a ďakovať. Vždy je s vami živý v Eucharistii, pretože Eucharistia je jeho srdce. Eucharistia je srdce viery. On vás nikdy neopustil. Aj keď ste sa pokúšali od neho odísť, on od vás neodišiel. Preto je moje materinské srdce šťastné, keď sa pozerá ako sa naplnení láskou vraciate k nemu, keď vidím, že k nemu prichádzate prostredníctvom zmierenia, lásky a nádeje. Moje materinské srdce vie, že ste – keď vykročíte cestou viery – výhonky, púčiky – ale modlitbou a pôstom sa stanete plodmi, mojimi kvetmi, apoštolmi mojej lásky. Budete nositeľmi svetla a láskou a múdrosťou osvecovať všetko okolo seba. Deti moje, ako matka vás prosím: modlite sa, rozmýšľajte, rozjímajte. Všetko, čo sa vám deje – pekné, bolestivé, radostné – spôsobuje, že duchovne rastiete, že môj Syn rastie vo vás. Deti moje, odovzdajte sa mu, verte mu, dôverujte jeho láske, aby vás on viedol. Nech sa Eucharistia stane miestom, kde nasýtite svoje duše, a potom budete šíriť lásku a pravdu, vydávať svedectvo o mojom Synovi. Ďakujem vám.“


 

Romanian

2.08.2019

Dragi copii, mare e iubirea Fiului meu! Dacă ați cunoaște mărimea iubirii Sale, nu ați înceta să Îl adorați și să Îi mulțumiți. E mereu viu cu voi în Euharistie, căci Euharistia e inima Lui. Euharistia e inima credinței. El nu v-a abandonat niciodată. Și când ați încercat să plecați de lângă El, El nu a plecat de lângă voi. De aceea, inima mea de Mamă e bucuroasă când privește cum vă întoarceți la El, umpluți de iubire, când vede că veniți la El pe calea împăcării, iubirii și speranței. Inima mea de Mamă știe că, atunci când porniți pe drumul credinței, sunteți vlăstare, boboci. Dar, florile mele, apostolii iubirii mele, cu rugăciunea și postul veți deveni roade, veți fi purtătorii luminii și veți lumina, cu iubire și cu înțelepciune, pe toți cei din jurul vostru. Copiii mei, ca Mamă vă rog, rugați-vă, reflectați, meditați: tot ce vi se întâmplă frumos, dureros, bucuros, vă face să creșteți spiritual, face să crească Fiul meu în voi. Copiii mei, abandonați-vă Lui, credeți-L, sperați în iubirea Lui! Fie ca El să vă conducă, fie ca celebrarea euharistică să fie locul unde vă hrăniți sufletele ca apoi să răspândiți iubirea și adevărul și să-L mărturisiți pe Fiul meu. Vă mulțumesc.

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list